INTRO

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

Projekt OHAS ma na celu zebranie i zbadanie dobrych praktyk stosowanych w najbardziej dostępnych obiektach kultury i dziedzictwa, połączenie ich z nowymi pomysłami i przełożenie na praktyczne wytyczne i programy nauczania, które mogłyby zostać wdrożone w większości instytucji kultury. Elementem uzupełniającym projektu jest międzynarodowa platforma internetowa – cenne źródło informacji o dostępnych obiektach dziedzictwa kulturowego w Europie. Ponadto bardzo ważną częścią projektu jest szkolenie edukatorów w zakresie wdrażania wytycznych i praktycznych rozwiązań w zakresie edukacji włączającej dla dorosłych z niepełnosprawnością. W wyniku projektu nastąpi rozwój kompetencji przewodników/dyrektorów/edukatorów w muzeach i wykopaliskach archeologicznych oraz wdrożone zostaną skuteczne rozwiązania w zakresie podnoszenia kluczowych, a obecnie niebędących przedmiotem wzmożonej uwagi, kompetencji osób z niepełnosprawnością.

Jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących argumentów przemawiających za realizacją tego projektu w kontekście ponadnarodowym jest fakt, że wszystkie kraje partnerskie, Bułgaria, Grecja, Włochy i Polska, ratyfikowały Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem tego dokumentu jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na tych samych zasadach, co pozostali obywatele. Artykuł 30 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych odnosi się do uczestnictwa w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie osób z niepełnosprawnością (por ust. 1-2 tego artykułu). Wspólnym celem wszystkich partnerów jest zapewnienie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością.

LEGENDA

  • Edukacja
  • Badania
  • Kierownictwo
  • Innowacja
  • Wpływ społeczny
POCZĄTEK
Luty 2019

Spotkanie inaugurujące projekt w Krakowie

W dniach 19-20 lutego 2019 roku, kierowniczka projektu z CulturePolis, Konstantina Karameri, oraz asystentka kierowniczki projektu, Dionysia Koutsis, uczestniczyły w spotkaniu inaugurującym nowy projekt ERASMUS + zatytułowany "O.H.A.S. Opening Heritage and Archaeological Sites for People with Special Needs". Spotkanie odbyło się w Krakowie, z udziałem wiodącego partnera (FIRR, Polska) i partnerów projektu z Grecji, Bułgarii oraz Włoch. Spotkanie to oficjalnie rozpoczęło wdrażanie projektu.

Czerwiec 2019

Drugie spotkanie partnerów oraz pierwsze szkolenie – Perugia

W Perugii, w dniach 25-27 czerwca 2019 r. organizacja CulturePolis, reprezentowana przez Dionysię Koutsi, uczestniczyła w pierwszym seminarium szkoleniowym, a także w drugim spotkaniu partnerów realizowanego w ramach programu ERASMUS+ projektu OHAS. W projekcie biorą udział partnerzy z Polski, Włoch i Bułgarii, zaś jego część edukacyjna realizowana jest przez Fundację Kultury Bez Barier z Polski.

Seminarium szkoleniowe trwało dwa dni i miało na celu przeszkolenie przedstawicieli partnerów oraz pracowników różnych instytucji kultury z Grecji (muzeów, otwartych stanowisk archeologicznych i galerii), po 4 osoby z każdego kraju, w zakresie zagadnień związanych z dostępnością instytucji kultury.

Październik 2019

Trzecie spotkanie Partnerów - Korfu

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Jednostki Regionalnej Korfu (dawnej Prefektury), której chcielibyśmy szczególnie podziękować za wkład w udany przebieg tego wydarzenia. Podczas spotkania omówione zostały działania podjęte w ciągu minionych kilku miesięcy, a także ustalono główne priorytety w zakresie przyszłych działań i rezultatów projektu. Następnym, ważnym etapem projektu jest czwarte spotkanie partnerów, które odbędzie się w Pleven w Bułgarii. W jego trakcie zostaną przeprowadzone również dwa seminaria szkoleniowe dla kadry zarządzającej instytucjami kultury, uzupełniające wstępne szkolenie, które odbyło się w Perugii, we Włoszech, w lipcu 2019 r.

Kwiecień 2021

Drugie wspólne szkolenie pracowników

Drugie wspólne szkolenie pracowników w ramach projektu OHAS, zorganizowane przez Muzeum Historii Regionalnej – Plewen w Bułgarii, odbyło się w kwietniu 2021 r. Z powodu pandemii COVID-19 zostało ono przeprowadzone za pośrednictwem internetu. Wzięło w nim udział ponad 50 przedstawicieli miejsc dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy mieli okazję poznać szczegółowe informacje na temat dostępności miejsc dziedzictwa kulturowego, jak (nie) należy zapewniać dostępności, dobrych praktyk i narzędzi, które mogą być również stosowane w ich obiektach w celu zapewnienia lepszego doświadczenia odwiedzającym z niepełnosprawnością.

Sierpień 2021

Koniec projektu

NASTĘPNE KROKI
TOP