ПАРТНЬОРИТЕ

Мултидисциплинарен и опитен екип

Фондация "Институт за регионално развитие" – FIRR

Фондация, Полша

Фондация „Институт за регионално развитие” (FIRR) - основната мисия е да осигури балансирано социално и икономическо развитие, трансфер на иновативни решения и подкрепа за бизнеса, администрацията и неправителствените организации при въвеждането и използването на съвременни технологии.

Фондация „Култура без бариери

Фондация, Полша

Култура без бариери”е независима неправителствена организация, посветена на спасяването и опазването на културното наследство

Занаятчийски работилници, Перуджа

Културно сдружение

През 2009 г. в историческия център на град Перуджа беше създадена културната асоциация „Занаятчийски работилници на историческия център“, благодарение на прозрението на нейния президент Мария Антониета Татичи и нейните членове, които със своите артистични занаятчийски дейности, характеризиращи се с традиции и иновации, насърчават майсторството в най-широката и развита форма. Асоциацията се фокусира върху планирането на дейности, дава импулс на занаятчийската работа, извършвана в историческия център, който представлява идеална обстановка, поради историческото си и художествено значение и се ангажира с разпространението, опазването и популяризирането на културата, уменията на занаятчиите и техните продукти.

Археологическа група - Перужда

Свързана е с Асоциацията на археологическите групи на Италия (G.A.I.)

Цели да идентифицира, установи, защити и подобри културното и екологично наследство (археологически, архитектурни, екологични, художествени, исторически, архивни, библиотечни, антропологични и геоложки демонстрации) на териториите на Перуджа и в сътрудничество с отговорните власти.

Culture Polis

Частна организация с нестопанска цел със седалище в Корфу, Гърция, принадлежаща към организациите на гражданското общество (ОГО).

Оперира главно в Европа и Средиземноморския басейн Нейната основна цел е да допринесе - чрез изследвания, анализи, дебати и диалог, както и целенасочени действия за информация / повишаване на осведомеността по въпроси свързани с културата и изкуствата в най-широк смисъл - междукултурния диалог и насърчаването на различни културни идентичности, устойчивост във всички аспекти, насърчаване на иновативни подходи и нови технологии в обществото и икономиката - креативна икономика и предприемачество

Регионален исторически музей - Плевен

Разположен в централната част на Дунавската равнина, Плевен е заел своето постоянно място в националната ни памет от древността до наши дни.

Експозицията на музея, открита през 1984 г., е изложена във впечатляваща сграда с архитектурна и историческа стойност. Сградата е построена през 1884-1888 г. по италиански проект за казарма. Експозицията му е разположена в 24 зали. Основните раздели са: Археология (праистория, античност и Средновековие), Етнография, Българско възраждане, Руско-турска война 1877-1878 г., Нова и най-нова история, Природа. Музеят е с обща площ над 8000 м2, съдържащ над 7500 музейни ценности и над 200 хиляди музейни предмета.

СЪДЪРЖАНИ ПАРТНЬОРИ

TOP